ឯកឧត្តម កែន សត្ថា​ ប្រធានគណៈបក្សខេត្តចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត


ឯកឧត្តម កែន សត្ថា​ ប្រធានគណៈបក្សខេត្តចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត