សកម្មភាពជាក់ស្តែងនៃការចុះមូលដ្ឋានផ្សាជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ ឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងជាអភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកែប


សកម្មភាពជាក់ស្តែងនៃការចុះមូលដ្ឋានផ្សាជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ ឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងជាអភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកែប