ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណបក្សខេត្តកែប


កាលពីថ្ងៃ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជានកម្ពុជាខេត្តកែប មានពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២ ដោយសិក្សាអនុវត្តតាមស្តង់ដារគណៈឃោសនាអប់រំនៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ជូនដល់មន្ត្រីគណបក្សខេត្តកែបចំនួន៨៥ នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណបក្សខេត្តកែប។ ដែលលវគ្គសិក្សានេះរៀបចំដោយគណៈឃោសនាអប់រំនៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត៕

1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14