កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្ត ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូង ឆ្នាំ២០១៦


ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយខេត្តកែប ឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្ត ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូង ឆ្នាំ២០១៦៕

7

6

5

4

3

2

1