សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ឆ្នាំ ២០១២~២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំពងទឹក


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំពងទឹក មានរៀបចំ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៥ឆ្នាំ ២០១២~២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំពងទឹក ក្នុងនោះគណបក្សបានបន្តបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់បេក្ខភាពរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំពងទឹកផងដែរ។
ទាំងនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា មានតែគណៈប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ ដែលអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងក្នុងបក្ស និងប្រជាជននៅមូលដ្ឋាន៕

១

២

៣