កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្ត ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងាររបស់គណបក្ស និងក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ក្នុងត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត